Gyakori kérdések

Gyakori kérdések

 

Közszolgáltatási szerződés

A célunk, hogy minden lakossági és nem lakossági fogyasztóval legyen írásos szerződésünk, azonban ez nem jelenti azt, hogy akivel nincs megkötve a szerződés, annak nem szolgáltatunk. Társaságunk a vonatkozó törvényi előírások szerint szolgáltat, és annak ellenértékét tartalmazó számlát küld a fogyasztónak, amit a fogyasztó köteles kifizetni. Lakossági felhasználóval a szolgáltatás igénybevételével létrejön a szolgáltatói jogviszony. A továbbiakban is folyamatosan felülvizsgáljuk, elkészítjük és megküldjük a szerződéseket felhasználóinknak. Fontos, hogy minden eltérést, vagy változást jelezzen az ügyfél, mivel a pontos adatbázis az alapja a vízmérő leolvasásnak és a helyes számlázásnak egyaránt.

Tulajdonos változás, átírás, egyéb adatváltozások

A felhasználó személyében beállott változást 15 napon belül be kell jelenteni a szolgáltatónál. Tulajdonos változás esetén mindkét félnek együtt kell Ügyfélszolgálati Irodánkat felkeresnie és a megfelelő igazoló dokumentumokat is magukkal kell hozniuk (személyazonosságot igazoló okmány, adásvételi szerződés, tulajdoni lap, hagyatéki végzés, stb.). Tulajdonos változás, átírás, egyéb adatváltozások.
Társaságunk tulajdonosváltozás esetén helyszíni ellenőrzést végez, melyre előzetes időpont egyeztetést kezdeményez.
 

Közműfejlesztési hozzájárulás


A nem lakossági Felhasználónak a jogszabályban meghatározott esetekben víziközműfejlesztési hozzájárulást köteles fizetnie. A hozzájárulás a szolgáltatónál elkülönítve kezelendő és kizárólag víziközmű-fejlesztésre fordítható. VÍZIKÖZMŰ-FEJLESZTÉSI HOZZÁJÁRULÁS ALKALMAZÁSÁNAK RÉSZLETES SZABÁLYAI-t Üzletszabályzatunk 6. sz. mellékletében találhatja.

 

Hogyan tudom leolvasni a vízmérőmet?


Az alábbi mérőtípusokat alkalmazzuk, melyeket képek segítségével mutatunk be:

Az első típus mérőinek a számlapjáról az egész köbmétereket a felső részen található kijelzőről tudjuk leolvasni. Mérőállás bejelentés esetén ezt kérjük közölni társaságunkkal.

 

A másik mérőtípus esetében az egész köbmétereket a számlapon szereplő kijelző fekete, a tizedes értékeket a piros számsor mutatja.

 

 

Mérőállás bejelentés esetén az egész köbméter értékeket (fekete számok) kérjük közölni társaságunkkal. A fenti példában: 0 m³

A képen látható mérő állása a tizedes jegyeket is figyelembe véve: 0,119 m³

 

Mi a teendő, ha nem sikerül az ivóvízmérő állását leolvasnia munkatársainknak?

 

 • Az ügyfelek bejelenthetik a mérőállást személyesen vagy telefonon (66/362-377) Társaságunk Ügyfélszolgálati Irodájában;
 • Hívhatják ingyenes mérőállás bejelentő vonalunkat: 06-80/922-035. Társaságunk kizárólag automatikus mérőállás bejelentésére fenntartott, éjjel-nappal ingyenesen hívható zöld számot üzemeltet. A kapcsolást követően a számlája második oldalán a számlarészletező oldalon található szerződéses folyószámla szám (korábban partnerkód) beütése után megadható a mérőállás.
 • Társaságunk elfogadja az ingatlan-, lakástulajdonos, bérlő által közölt adatokat is (pl. az ajtóra, összesítő listára történő kiírással is)
 • Beküldhetik honlapunkon keresztül.
 • Időpontot egyeztethet társaságunk Ügyfélszolgálati Irodájában.

Fontos megjegyzés: a két leolvasási időszak között is lehetőség van a mérőállás bediktálásra (minden hónap 20. napjáig), de a felhasználó ez esetben is köteles a leolvasó kollégánkkal együttműködni és a vízmérőhöz való hozzáférést biztosítani.

 

Mi a teendő az ivóvízvezeték hálózat meghibásodásakor?

 

Az évek során sajnos az ivóvízvezetékek- és az elzáró-szerelvények is használódnak, kopnak. Ezek a vízvezetékek meghibásodások gyakran hosszú ideig rejtve maradnak.
A fagycsap működését rendszeresen ellenőrizze, nyitáskor és záráskor a csapszárat ütközésig el kell fordítani. Őszi záráskor, illetve tavaszi kinyitáskor - a fentiekben leírtak alapján - érdemes a vízmérőt is ellenőrizni, a "kis fekete csillagkeréknek" állnia kell.

A két leolvasás között is célszerű ellenőrizni, nincs-e meghibásodás. A leolvasó gyakran több száz m3 víz elfolyását észleli. A legegyszerűbben úgy tudja megállapítani, hogy van-e vízfolyás, hogy elzár minden vízvételi helyet, vízcsapot és megfigyeli a vízmérőt. Ha nem észlel mozgást a mérőben (legalább 1 percig figyelje), vagyis a "kis fekete csillagkerék" nem forog, akkor jelenleg nincs probléma a vízhálózatában. (Kisebb hálózati nyomásingadozás miatt, a keréknek billegő mozgása lehet.). Ha forog a csillagkerék, akkor lyukadás, vagy törés van a csőrendszerben. Amennyiben a vízfolyás gyanúja felmerül, értesítse Ügyfélszolgálati Irodánkat, Ügyfélpontjainkat, majd szakember segítségével keresse meg a hiba okát és javíttassa meg a vezetéket.
A törvényi előírások alapján, a vízfolyás, csőtörés tényét be kell jelentenie, ezt követően munkatársunk előre egyeztetett időpontban az ingatlanon jegyzőkönyvet tölt ki.
A kérelem benyújtását követően az ingatlannál kiszámlázandó szennyvízelvezetési díj a korábbi átlagfogyasztáson felüli része elengedésre kerül.

 

Vízmérő fagy elleni védelme

Az elszámolás alapjául szolgáló fogyasztásmérők és a leszerelésüket megakadályozó zárak sértetlen megőrzéséért és a vízmérési hely, valamint a fogyasztásmérő fagy elleni védelméért a bekötési vízmérő vonatkozásában a felhasználó, a mellékvízmérő vonatkozásában az elkülönített vízhasználó felelős. Mulasztás miatt megrongálódott vagy elveszett fogyasztásmérő javításának, pótlásának, szerelésének költségeit, továbbá valamennyi ezzel összefüggő kárt a felhasználó vagy az elkülönített vízhasználó a víziközmű-szolgáltatónak megtéríti.
A lakatlan vagy ritkán használt ingatlanok, nyaralók esetében a hideg idő beállta előtt javasoljuk az épületek, kerticsapok víztelenítését valamint a vízmérők-vízóraaknák szigetelését. Minden víztelenítési munka után javasoljuk a vízmérőnél megvizsgálni, hogy az nem forog e, pl. a fagycsap hibás elzárása miatt.

 

Pontosan mér-e az ivóvízmérőnk?

A hitelesítés időpontjában minden mérőberendezés az előírásoknak megfelelő pontossággal mér. A hitelesség lejártának ideje nem feltétlenül azt jelenti, hogy a mérő nem jól mér. Amennyiben a mérő működésével a fogyasztó nem ért egyet, rendkívüli vízmérő-hitelesítést kezdeményezhet a szolgáltató Ügyfélszolgálati Irodájánál, ahol a bevizsgálás költségeit előre be kell fizetni. Ha a mérési hiba a mérésügyi jogszabályban megengedett határokon belül van, akkor a bevizsgálás költségei a fogyasztót terhelik, egyéb esetben a szolgáltatót. A rendkívüli hitelesítést az Országos Mérésügyi Hivatal (OMH) végzi. A vízmérő - leszerelést követően - zárható dobozba kerül, melyet a hitelesítést megelőzően az OMH illetékese nyit fel.

 

Számlarendezés


Társaságunknál az alábbi településeken díjbeszedői rendszer működik:

 • Gyula
 • Kondoros
 • Medgyesegyháza
 • Újkígyós

A díjbeszedő több alkalommal személyesen felkeresi számlájának rendezése érdekében. Amennyiben ez sikertelen, számláját többféle módon rendezheti:

 

 • Díjbeszedői fogadóórán (melynek helye és ideje az értesítőn kerül feltüntetésre)
 • Ügyfélszolgálati Irodában vagy az ügyfélpontokon
 • Átutalással (Az átutalásnál kérjük, hogy szíveskedjen feltüntetni szerződéses folyószámla számát, melyet a számlája második oldalán a számlarészletező oldal felső harmadában talál.)
 • Csoportos beszedési megbízással

Akadálymentes számla

Vakok és gyengénlátók igényelhetnek akadálymentesített számlát, amit az ügyfélszolgálaton tudnak kérelmezni az ehhez tartozó törvényrendelet alapján: 2013. évi CLXXXVIII. törvény 10/A. §

Akadálymentesített számla igényléséhez a kérelmet, letölthetik itt.

 

Mi történik akkor, ha a fogyasztó a vízdíjat a számlán megjelölt határidőre nem egyenlíti ki?

Ebben az esetben társaságunk levélben értesíti a fogyasztót az elmaradásról és a tartozás után a szolgáltatási szerződésben, illetve a Ptk. rendelkezései szerinti késedelmi kamatot számít fel. Az első fizetési felszólításnak ügyviteli díja nincsen. 

 

Mi történik akkor, ha a tartozást a fogyasztó ezután sem rendezi?


Társaságunk ismételten felszólítja a fogyasztót az értesítő levélben szereplő tartozásra, illetve a keletkezett újabb tartozásai rendezésére. Ha ez a fizetési felszólítás is sikertelennek bizonyul, a nem lakossági fogyasztót az ivóvíz-szolgáltatásból kizárhatja, a lakossági fogyasztó vízfogyasztását korlátozhatja, vagy fizetési meghagyás kibocsátásával a tartozás rendezését jogi útra terelheti. A fizetési meghagyásra adott ellentmondás esetén a tartozást peresíti.

 

 Részletfizetés, fizetési halasztás


A felhasználó fizetési haladék vagy részletfizetés iránti kérelmet nyújthat be a Társaságunkhoz.
A részletfizetés időtartamának meghatározása nem lehet kevesebb, mint az igénylést megelőző 12 hónapban számlázott fogyasztásából számított összeg, az alábbi részletezés szerint:

 • 2 havi átlagfogyasztás ellenértékét meg nem haladó tartozás esetén 2 hónap,
 • 2 havi átlagfogyasztás ellenértékét meghaladó, de 4 havi átlagfogyasztás ellenértékét el nem érő tartozás esetén 4 hónap,
 • 4 havi átlagfogyasztás ellenértékét meghaladó, de 6 havi átlagfogyasztás ellenértékét el nem érő tartozás esetén 6 hónap,
 • 6 havi átlagfogyasztás ellenértékét meghaladó tartozás esetén 7-12 hónap.

Fizetési haladék időtartama legfeljebb 45 naptári nap.


Fizetési haladék illetve részletfizetési kedvezmény 12 naptári hónapon belül egy alkalommal illeti meg a felhasználót. E két kedvezmény csak olyan felhasználónak adható, aki vállalja, hogy a fizetési haladék vagy a részletfizetés igénybevételének időtartama alatt esedékes számlákat fizetési határidőre kiegyenlíti.

 

Vízmérők hitelessége, cseréje


Az egyedi, fő -, mellékvízmérők hitelességi ideje 8 év.
A mellékvízmérők hitelességi ideje a 247/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet értelmében 8 év, ezért azokat a hitelesítés évétől számított nyolcadik évben cserélni, vagy újrahitelesíteni kell.
Az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet értelmében az ingatlanon belüli mellékvízmérő jellemzően az elkülönített vízhasználó tulajdonát képezi, ezért annak hitelesítéséről, cseréjéről az elkülönített vízhasználó saját költségén köteles gondoskodni. A csere elvégzésével társaságunkat is megbízhatja.
A Mellékszolgáltatási szerződés fenntartásához elengedhetetlen a hiteles lakás-mellékvízmérő.

 

Miért van szükség a főmérős számlázásra, ha mindenkinek van lakás-mellékmérője?


A vízdíjszámlázás alapja a 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet alapján, a bekötési vízmérő által mért mennyiség.
A lakás-mellékvízmérő csak az ingatlanon belüli költségmegosztásra szolgál. Vannak olyan okok - így például a mellékvízmérők által nem mért szakaszon vételezett vízmennyiség, a belső hálózat sérüléséből fakadó veszteség, a mellékvízmérők nagyobb pontatlansága - amelyek elengedhetetlenné teszik a főmérős számlázást.

 

Mit lehet tenni, ha a tulajdonostársak nem járulnak hozzá a mellékvízmérő számlázási nyilvántartásba vételéhez?


Peres úton bírósági segítséget lehet kérni a saját fogyasztás mérési jogának érvényesítésére.

 

Szennyvízcsatorna használati illemtan

 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény, és az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet értelmében a szennyvíz törzshálózatba csak a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szó-ló kormányrendelet vagy hatóság határozatában meghatározott minőségű szennyvíz, illetve szennyezőanyag vezethető be.


Tilos olyan szennyezőanyag-tartalmú szennyvíz és szennyezőanyag bevezetése (bebocsátása), amely

a) a szennyvízelvezető műben dolgozók egészségét - munkakörük ellátásával összefüggésben - veszélyezteti, és ezzel egészségkárosodást okoz vagy okozhat, (mérgek, tűzveszélyes anyagok, stb…)

b) a szennyvízelvezető és -tisztító, valamint az iszapkezelő mű üzemszerű (rendeltetésszerű) működését akadályozza, veszélyezteti, a műtárgyakat, berendezéseket rongálja, illetve rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná teszi, (pl macskaalom, tampon, vízben nem oldódó nedves törlő-kendő, különböző textíliák, wc illatosítók tartója, stb…)

c) a szennyvízelvezető és -tisztítóműből kibocsátva környezetkárosodást, illetve a befogadó káros szennyezését okozhatja, (nehézfémtartalmú anyagok, gyógyszerek, növényvédő szerek, olajszármazékok stb…)

d) a szennyvíziszap környezetvédelmi követelményeknek megfelelő, biztonságos elhelyezését, lerakását, illetve felhasználását akadályozza.

 

Csapadék bevezetés a szennyvíz csatornába?

Elválasztott rendszerű szennyvízelvezető műbe csapadékvizet juttatni tilos!
Ha elválasztott rendszerű szennyvízelvezető hálózatba csapadékvíz bevezetésére kerül sor, és ezt a gyakorlatot a felhasználó a víziközmű-szolgáltató felszólítása ellenére tovább folytatja, a víziköz-mű-szolgáltató a jogellenes állapotot a felhasználó költségére megszüntetheti. A szennyvízelvezető törzshálózatba jogellenesen bevezetett csapadékvíz mennyisége után a víziközmű-szolgáltató üzlet-szabályzatában meghatározott pótdíjat számol fel.


Társaságunk működési területén az összes szennyvízelvezető elválasztott rendszerű!

 

Nyílt árok lefedése

Gyula városában az árkok lefedéséhez minden esetben az Önkormányzat írásos hozzájárulása szükséges.
A nyílt árok lefedését az alábbi indokokkal lehet kérelmezni:

 • árok rézsűje és a szilárd burkolat széle között kevesebb, mint 0,5 m van,
 • amennyiben indokolt a két kapubejáró, úgy kétszer 5 méter kapubejáró alatti rész lefedhető
 • amennyiben a két áteresz között kevesebb, mint 2 méter marad, akkor a két áteresz közötti rész lefedhető
 • építkezés idejére az árok ideiglenesen lefedhető az előírásnak megfelelően
 • amennyiben az ingatlan használati funkciójához szükséges az épület előtti terület (pl új kapubejáró).

Az árok lefedésével kapcsolatos kérelemmel Gyula Város Polgármesteri Hivatalának Mérnöki Osz-tályához kell fordulni. Ezt követően a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft megvizsgálja, hogy az árok lefedésének van-e műszaki akadálya.
Az árok lefedésének teljes költsége az igénylőt terheli.
A kiadott hozzájárulás nem mentesít egyéb engedélyek, hozzájárulások beszerzése alól.

 

 

Vonatkozó jogszabályok

 1. A Kormány 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelete a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
 2. 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 3. 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 4. 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
 5. 1991. évi XLV. törvény a mérésügyről
 6. 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról
 7. 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról
 8. 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról
 9. 1997. évi CLV. törvény a Felhasználóvédelemről
 10. 2000. évi C. törvény a számvitelről
 11. 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről
 12. 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról
 13. 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről
 14. 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről
 15. 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről
 16. 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól
 17. 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet a számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról
 18. 21/2002. (IV. 25.) KöViM rendelet a víziközművek üzemeltetéséről
 19. 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól
 20. 27/2005. (XII.6.) KvVM rendelet a használt- és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról
 21. 1/1995.(I.31.) KHVM rendelet 3. sz. melléklete


Helyi rendeletek

 

 

rss

© 2014 Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.        Általános információk        Email küldés            Igazolások kérése       Letölthető nyomtatványok

EXP

Az Uniós törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal ún. "cookie"-kat vagy "sütiket" használ.
A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az "Engedélyezem" feliratú gombra kattint, azzal elfogadja a sütik használatát.

Engedélyezem