Hasznos tudnivalók

Hasznos tudnivalók

Akadálymentes számla

Vakok és gyengénlátók igényelhetnek akadálymentesített számlát, amit az ügyfélszolgálaton tudnak kérelmezni az ehhez tartozó törvényrendelet alapján: 2013. évi CLXXXVIII. törvény 10/A. §

Akadálymentesített számla igényléséhez a kérelmet, letölthetik itt.

 

 Vízminőség

A víz a legfontosabb élelmiszerünk, ezért csak szigorú minőségellenőrzés után érkezhet a vízcsapokba. A vízszolgáltató társaságok a jogszabályi előírások, illetve ellenőrzési tervük szerinti gyakorisággal és módon ellenőrzik a szolgáltatott vizet. Ezen túl az ÁNTSZ szakemberei is rendszeresen vizsgálják az ivóvíz minőségét. A szolgáltató évente több alkalommal tervezett hálózat-mosatást végez, mely a hálózat mechanikus tisztítását jelenti. Gyakori kérdés a lakosság részéről a víz keménysége. Gyula városában a víz lágy (7 nk°), vízlágyítók használata nem indokolt.

 

Közszolgáltatási szerződés

Társaságunk Üzletszabályzata alapján a felhasználókkal , szolgáltatási szerződéseket köt.-Ezen szerződések pontosan rögzítik a felek vízszolgáltatással, szennyvíz- elvezetéssel, valamint a hulladékgyűjtéssel, elszállítással és kezeléssel kapcsolatos jogait és kötelezettségeit. Fontos, hogy minden eltérést, vagy változást jelezzen az ügyfél, mivel a pontos adatbázis az alapja a vízmérő leolvasásnak és a helyes számlázásnak egyaránt. A célunk, hogy minden fogyasztóval legyen írásos szerződésünk, azonban ez nem jelenti azt, hogy akivel nincs megkötve a szerződés, annak nem szolgáltatunk. Társaságunk a vonatkozó törvényi előírások szerint szolgáltat, és annak ellenértékét tartalmazó számlát küld a fogyasztónak, amit a fogyasztó köteles kifizetni. Ezen tranzakció már azt jelenti, hogy létrejött a fogyasztó és a szolgáltató között a szolgáltatásra vonatkozó megállapodás. A továbbiakban is folyamatosan felülvizsgáljuk, elkészítjük és megküldjük a szerződéseket fogyasztóinknak.

 

Közműfejlesztési hozzájárulás

Gazdálkodó szervezet által kért bekötés megvalósításához, a szolgáltatás mennyiségének növeléséhez, vagy minősége javításához a szolgáltató részére víziközmű-fejlesztési hozzájárulást kell fizetni. A hozzájárulás a szolgáltatónál elkülönítve kezelendő és kizárólag víziközmű-fejlesztésre fordítható. Az a gazdálkodó szervezet amely nem rendelkezik a napi csúcsfogyasztását biztosító megfizetett kvótával, nem jogosult a víziközmű-szolgáltatás igénybevételére.

 

Tulajdonos változás, átírás, egyéb adatváltozások

A fogyasztó személyében beállott változást 30 napon belül be kell jelenteni a szolgáltatónál. A bejelentés elmulasztásából eredő károkért a régi és az új fogyasztó egyetemlegesen felel. Tulajdonos változás esetén mindkét félnek együtt kell Ügyfélszolgálati Irodánkat felkeresnie és a megfelelő igazoló dokumentumokat is magukkal kell hozniuk (személyazonosságot igazoló okmány, adásvételi szerződés, tulajdoni lap, hagyatéki végzés, stb.).

 

Ivóvíz- és szennyvízbekötés

A bekötésekhez Üzletszabályzatának 2. sz. mellékletében részletezett tervet kell elkészítettni. A munkát kizárólag Társaságunk munkatársai végezhetik. A kivitelezésről árajánlatot adunk, melynek díját előlegszerűen kell Ügyfélszolgálati Irodánkban befizetni, majd ezt követően végzik el szakembereink a kivitelezést.

 

Ivóvízmérő

A mérésügyről szóló 1991. évi XLV. tv. szerint az ivóvízhálózatba beépített - az áramló víz mennyiségének meghatározására szolgáló - hitelesített mérőeszköz. A vízmérő hitelesítéséről a szolgáltató köteles gondoskodni. Egyedi (bekötési) vízmérő esetén 4 évente, mellékmérő esetében 8 évente jár le a vízmérő hitelessége. A mérők hitelesítését az Országos Mérésügyi Hivatal (OMH) szakemberei végzik.
• Bekötési vízmérő: az ellátásba bekapcsolt ingatlanok vízhasználatának mérésre szolgáló, a bekötővezeték végpontjára telepített vízmérő.
• Mellékvízmérő: a bekötési vízmérő után beépített, elkülönített vízhasználat mérésére szolgáló vízmérő.

szolgáltatási pont:
     a) ivóvíz-szolgáltatási pont:
          aa) az ivóvíz-bekötővezetéknek a felhasználó felőli végpontja,
     ab) a víziközmű-szolgáltató által üzemeltetett törzshálózaton a közüzemi szerződésben meghatározott hely, elágazási pont vagy végpont,
          ac) a víziközmű-szolgáltató által üzemeltetett rendszer átadási pontja,
    b) szennyvízelvezetési szolgáltatási pont: a szennyvíz-bekötővezeték felhasználó felőli végpontja, amely
       ba) gravitációs bekötővezeték esetén a telekhatáron belül, attól legfeljebb 1 m távolságra telepített ellenőrzőaknának vagy ellenőrző-, tisztítónyílásnak a kimeneti oldala, ezek hiányában
              i. zártsorú beépítés esetén az épület külső falsíkja,
              ii. nem zártsorú beépítés esetén az ingatlan határvonala,
           bb) kényszeráramoltatású rendszer esetén
             i. az ingatlanon keletkezett szennyvizet gravitációs szennyvíz törzshálózatba juttató rendszer szennyvízbeemelő szivattyújának szívócsonkja vagy szennyvízbevezető rácsozata,
         ii. az ingatlan szennyvízeit kényszeráramoltatású szennyvíztörzshálózatba juttató rendszer esetén az átemelőszivattyú elhelyezésétől függetlenül szennyvíz beemelő szivattyújának szívócsonkja, vagy szennyvízbevezető rácsozata, vagy a vákuumszelep elhelyezkedésétől függetlenül a vákuumszelep felhasználó felöli oldala,
         bc) a víziközmű-szolgáltató és a felhasználó közötti közüzemi szerződésben meghatározott pont,
      bd) a víziközmű-szolgáltató által üzemeltetett törzshálózaton a közüzemi szerződésben meghatározott pont,
            be) a szennyvíz-átadó rendszerének átadási pontja;

 

Pontosan mér-e az ivóvízmérőnk?
Pontosan mér-e az ivóvízmérőnk?
A hitelesítés időpontjában minden mérőberendezés az előírásoknak megfelelő pontossággal mér. A hitelesség lejártának ideje nem feltétlenül azt jelenti, hogy a mérő nem jól mér. Amennyiben a mérő működésével a fogyasztó nem ért egyet, rendkívüli vízmérő-hitelesítést kezdeményezhet a szolgáltató Ügyfélszolgálati Irodájánál, ahol a bevizsgálás költségeit előre be kell fizetni. (A bevizsgálás költségét a Díjak menüpontban megtalálhatja.) Ha a mérési hiba a mérésügyi jogszabályban megengedett határokon belül van, akkor a bevizsgálás költségei a fogyasztót terhelik, egyéb esetben a szolgáltatót. A rendkívüli hitelesítést az Országos Mérésügyi Hivatal (OMH) végzi. A vízmérő - leszerelést követően - zárható dobozba kerül, melyet a hitelesítést megelőzően az OMH illetékese nyit fel.

Mikor történik a vízmérők leolvasása?
Társaságunk a vízmérőket tömblakásoknál és gazdálkodó szervezeteknél havonta, kertes házaknál kéthavonta olvassa. A vízmérő-leolvasók rendszeresen, lehetőleg mindig a hónap ugyanazon a napján keresik fel az ügyfeleket, így a leolvasás egy idő után megszokottá, s tervezhetővé válik. A víziközmű- szolgáltatásról szóló számlája számlarészletező oldalának alján minden esetben tájékoztatjuk a leolvasás időpontjáról. A vízmérő által mutatott szám - mely az elfogyasztott vízmennyiséget jelzi - pontos leolvasása elengedhetetlenül fontos ahhoz, hogy a számla korrekt és hibamentes lehessen.

Mi a teendő, ha nem sikerül az ivóvízmérő állását leolvasnia munkatársainknak?

 • Az ügyfelek bejelenthetik személyesen vagy telefonon (66/362-377) Társaságunk Ügyfélszolgálati Irodájában;
 • Hívhatják ingyenes mérőállás bejelentő vonalunkat: 06-80/922-035. Társaságunk kizárólag automatikus mérőállás bejelentésére fenntartott, éjjel-nappal ingyenesen hívható zöld számot üzemeltet. A kapcsolást követően a számlája második oldalán a számlarészletező oldalon található szerződéses folyószámla szám (korábban partnerkód) beütése után megadható a mérőállás.
 • Társaságunk elfogadja az ingatlan-, lakástulajdonos, bérlő által közölt adatokat is (pl. az ajtóra, összesítő listára történő kiírással is)
 • Beküldhetik honlapunkon keresztül.
 • Időpontot egyeztethet társaságunk Ügyfélszolgálati Irodájában.

 

Ha a fentebb felsorolt lehetőségek egyike sem eredményez leolvasási adatot, akkor a számla elkészítésénél - a vonatkozó jogszabálynak megfelelően - az átlagfogyasztás alapján becsült érték szerint számlázunk. A becsült számla nem biztos, hogy megegyezik a valós fogyasztás értékével, előfordulhat, hogy a számlán a megszokottnál alacsonyabb, vagy magasabb összeg szerepel. A becsült mennyiség illetve a számlaérték a következő sikeres leolvasás után minden esetben korrigálásra kerül.

Hogyan kell a vízmérőt leolvasni?
A számkijelzős vízmérőn a mérőállás közvetlenül leolvasható. A leolvasás megkönnyítése miatt előfordul, hogy az utolsó négyzet nagyobb. Ebben az esetben a nagyobb négyzetben lévő számot is le kell olvasni, mert ez a szám is "egész" m³-t jelent! A vízmérők gyári száma megtalálható a számlapon a négyzetek felett, vagy a mérő külső fémgyűrűjén.

 

Mekkora a reális, elfogadható vízfogyasztás

A kommunális vízellátás fajlagos vízigényének meghatározására a Műszaki Irányelv (MI-10-158-158-1.) útmutatásait célszerű figyelembe venni. Egy átlagos család (4 fő) napi vízfogyasztása kb. 400-500 liter (0,4-0,5 m³).

 

Számlán szereplő fogalmak

Mi az alapdíj?
Az alapdíj a szolgáltató olyan állandó költségeinek egy részét fedezi (vízmérő hitelesítése, számlázás költsége, üzemelő személyzet költsége, stb.), melyek függetlenek a felhasznált vízmennyiségtől.

Mit jelent a kertlocsolás fogalom a számlán?
Május 1-től szeptember 30-ig a vízmérőn mért fogyasztás 10%-a - kertlocsolás címén - levonásra kerül. A kertlocsolásra levont vízmennyiséget nem lakossági felhasználóknál alkalmazott díjon számlázzuk, viszont ezen mennyiség után szennyvízelvezetési-, illetve nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz díjat nem kell fizetni.

Mit kell tudni a vízterhelési díjról?
A tisztított szennyvizet befogadó élővizeinkbe továbbra is kerülnek szennyező anyagok, mivel bármilyen technológiát is alkalmazunk, 100%-os tisztítási hatásfok nem érhető el. A káros hatások mérséklése érdekében az állam megvizsgálta a terhelések további csökkentését célzó beruházások megvalósíthatóságának lehetőségét, és a környezetterhelési díjak - köztük a vízterhelési díj - fokozatos bevezetéséről döntött. Ez a természetes környezet megóvását szorgalmazó intézkedés a "szennyező fizet" elv alapján arányos teherviselést jelent az állam és a környezethasználók között. A beszedett vízterhelési díj az állami költségvetésbe folyik be, melyet az állam olyan környezetvédelmi beruházásokra, technológiai fejlesztésekre fordít, amelyek hosszabb távon javíthatják környezetünk állapotát. A 2003. évi LXXXIX. törvény értelmében, a víziközmű szolgáltatók szedik be a köbméterarányos díjat a fogyasztóktól, mely a számlában külön tételként jelenik meg. A vízterhelési díj mértéke Gyulán - a szennyvíztisztító telep kiváló hatásfokának köszönhetően - országos viszonylatban is nagyon alacsony.

 

Számlarendezés

Társaságunknál díjbeszedői rendszer működik. A díjbeszedő több alkalommal személyesen felkeresi számlájának rendezése érdekében. Amennyiben ez sikertelen, számláját többféle módon rendezheti:

 • Díjbeszedői fogadóórán (melynek helye és ideje az értesítőn kerül feltüntetésre)
 • Ügyfélszolgálati Irodában
 • Átutalással (Az átutalásnál kérjük, hogy szíveskedjen feltüntetni szerződéses folyószámla számát, melyet a számlája második oldalán a számlarészletező oldal felső harmadában talál.)
 • Csoportos beszedési megbízással

 

Adatszolgáltatás, igazolás, számla másolat kiadása

Ügyfélszolgálati Irodánkban személyesen, a személyazonosságuk igazolását követően kérhetnek igazolást ügyfeleink a fogyasztási adataikról, befizetéseikről, tartozásukról, folyószámla egyenlegükről. Igazolások kiállítására tulajdonos-, vagy bérlő változásakor, ill. hivatalos szervekkel való ügyintézés során lehet szükség. Az igazolásokat honlapunkon on-line formában is kérheti. Abban az esetben, ha elvész, vagy sérül az eredeti számla, lehetőség van hivatalos számlamásolat kérésére (pl. könyveléshez).

 

Fizetési felszólítások, jogi ügyek, vízkorlátozások kezelése

Társaságunk felszólítót küld az elmaradt közüzemi díjtartozásról. Lehetőség van a felszólításban szereplő egyenleg személyesen, illetve telefonon történő egyeztetésére. Amennyiben egyéb kérdése lenne a felszólítóval kapcsolatosan, vagy nem ért egyet a felszólításban szereplő adatokkal, akkor személyesen, telefonon, emealán egyeztetni ügyfélszolgálati munkatársainkkal. Ha ezt követően sem rendezi ügyfelünk díjtartozását - az ÁNTSZ-nek történő bejelentést követően – a 2011. évi CCIX. sz. víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény előírásai alapján a fogyasztási helyen korlátozhatjuk, vagy szüneteltethetjük a vízszolgáltatást. Amennyiben az ivóvíz kikötése műszaki okok miatt nem lehetséges, kénytelenek vagyunk jogi eljárást kezdeményezni, melynek költségei szintén az ügyfelet terhelik, tovább növelve fizetési kötelezettségét. Ez Társaságunknak sem érdeke, ezért kérjük ügyfeleinket, hogy ezen ügyek rendezése érdekében keressék Ügyfélszolgálati Irodánkat. A jogi vagy vízkorlátozás alá helyezett ügyek ügyintézése telefonon, emailen, személyesen az Ügyfélszolgálati Irodában történhet. A tartozás rendezésével kapcsolatban Társaságunk kész az egyeztetésre, hisz közös célunk, egy mindkét félnek megfelelő megoldás megtalálása!

 

Kedvezmények, támogatások, fizetési könnyítések

Felhalmozódott közüzemi díjtartozásának rendezésére Társaságunknál kérhet részletfizetést, illetve fizetési halasztást. (A kérelemhez szükséges nyomtatványok letölthetők a honlapról.)

 

Emblémás zsák

Külterületek hulladékszállítására:
Nagyökörjárás, Nagyfenék, Szeregyháza (Dobozi út) területén emblémás zsákokban történik a hulladék gyűjtése és elszállítása.

Gyula városában többlethulladék elhelyezésére:
Az emblémás zsákok a szabványos gyűjtőedény mellé kitett eseti többlethulladék tárolására szolgálnak. Kérjük, hogy csak vegyes vagy csak bio hulladékot tegyenek a zsákba, az építési hulladék befogadására nem alkalmas. A zsák ára mindkét esetben tartalmazza a hulladék elszállításának, ürítésének és ártalmatlanításának költségeit. A zsákok Ügyfélszolgálati Irodánkban vásárolhatók meg. (Az aktuális árakról a Díjak menüpontban tájékozódhat.)

 

Lomtalanítás

Társaságunk évente kétszer (tavasszal és ősszel) ingyenes lomtalanítási akciót szervez Gyula városában, melynek időpontjáról honlapunkon, illetve a különböző médiumokban tájékozódhat. Az akciók során maximum 1m³ mennyiségű lomot díjmentesen elszállítunk. Az akciók ideje alatt a Hulladékátrakó állomáson díjmentesen átvesszük a lakosság által kiszállított lomot. Az alábbi hulladékok nem tartoznak a lomtalanítás körébe:

 • A szelektív hulladékgyűjtő szigeteken elhelyezhető papír-, műanyag- és üveghulladék
 • Veszélyes hulladék (elhelyezhető a Hulladékátrakó állomáson)
 • Építési törmelék (elhelyezhető a Hulladékátrakó állomáson)
 • Zöldhulladék (elhelyezhető a Komposztálótelepen)
 • Vegyes háztartási hulladék (szemét) (a rendszeres hulladékszállítás során elvisszük)

 

Hulladékátrakó állomás

Költözéskor, építkezések, stb. során nagy mennyiségben keletkező hulladék elszállítására Társaságunk Ügyfélszolgálati Irodájában konténert vagy tehergépkocsit rendelhet, illetve saját járművel is kiszállíthatja azt a Hulladékátrakó állomásra. (Az aktuális árakról a Díjak menüpontban tájékozódhat.) A Hulladékátrakó állomás nyitva tartási ideje alatt, egész évben díjmentesen fogadjuk a szárazelemet, az elektromos és elektronikai hulladékot (televízió, rádió, hűtő-fagyasztó szekrény, számítógép stb.), valamint a gumiabroncsot. (A nyitva tartásról a Szelektíven gyűjthető hulladékok, elhelyezésük menüpontban tájékozódhat.)

 

Komposztálótelep

A Komposztálótelep nyitva tartási ideje alatt, a lakosság által kiszállított zöldhulladékot - évente 1 m³ mennyiségig - díjmentesen fogadjuk. Az ezt meghaladó mennyiségért tonnánként a DÍJAK menüpontban található aktuális díjat kell fizetni. (A nyitva tartásról a Szelektíven gyűjthető hulladékok, elhelyezésük menüpontban tájékozódhat.)

 

Csapadékvíz-elvezetéssel kapcsolatos tudnivalók

Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 26/2000. (V.26.) számú rendelete a közterület-használat általános szabályozásáról 5. § 4. b) pontja kimondja:
"A közterülettel közvetlenül érintkező ingatlan tulajdonosának (kezelőjének, használójának) feladata: a járdaszakasz melletti nyíltárok és műtárgyainak folyamatos tisztántartása, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok, hulladékok eltávolítása, az ott keletkezett hulladék elszállítása."

 

 • Az ingatlanon keletkező belvíz elvezetéséről, csapadékcsatornába juttatásáról (akár kivezetéssel, akár szivattyúzással) a tulajdonosnak kell gondoskodnia.
 • Társaságunk csak a közterületi csatornákat üzemelteti, belső problémákkal nem foglalkozik.
 • A Tűzoltóság csak a lakóházak, és egyéb építmények veszélyeztetettsége esetén vonul ki.

 

A 2010-es év csapadék szempontjából kivételes volt. Mindenki tapasztalhatta, hogy a rövid idő alatt lehullott esővíz feltöltötte az egyébként kifogástalanul üzemelő szennyvízcsatorna hálózatot, a szennyvíztisztító telepre a szokásos mennyiség többszöröse került ki. Megteltek a csapadékvíz-elvezető árkok, több városrészben a lakóépületeket is veszélyeztetve. Egy szemléletes összehasonlítás a Társaságunk által mért adatok alapján:
csapadékmentes időszakban átlagosan naponta 5-6 ezer m3 mennyiségű szennyvíz érkezik a városi Szennyvíztelepre. Ezzel szemben például 2010. június 21-én és 22-én - a 19-60 mm lehullott csapadékot követően - ennek a mennyiségnek majdnem 5-szörösét kellett fogadnia a telepnek.

Bizonyára mindenkiben felvetődött a kérdés, mi okozta a kialakult helyzetet, mit lehet tenni a hasonló esetek elkerülése érdekében? Bármennyire is kapcsolódik a szennyvízcsatorna és a csapadékcsatorna üzemeltetése, a két kérdést külön kell kezelni.

Városunkban egy jól kialakított szennyvízcsatorna hálózat működik. A problémát a felelőtlenül gondolkodó, szabálysértést elkövető lakosok idézték (és idézik) elő. Azok a lakosok, akik a csapadékvizet sokszor szándékosan, néha tudatlanságból a szennyvízcsatorna hálózatba vezetik. Ezen bevezetések feltárása rendkívül nehéz. Amint a kialakult helyzet is bizonyította, a feltáráshoz sem az időt, sem pedig az energiát nem szabad sajnálni. A Társaságunk által megkezdett ellenőrzés során - 2010. augusztusától napjainkig - munkatársaink 1510 ingatlant tekintettek meg, amiből 165 ingatlanon szabálytalan volt a csapadékvíz-elvezetés. A "szabálytalankodó" tulajdonosokat felszólítjuk a bevezetések megszüntetésére.

Más kérdés a város csapadékcsatorna helyzete, amely 2008. január 1-től került Társaságunk üzemeltetésébe. Amennyiben jól működő csapadékvíz-elvezető rendszer lenne - amely befogadja és rövid időn belül levezeti a csapadékot - a probléma nem állna elő. Sajnos a "száraz években" mindenki megfeledkezett a rendszeres karbantartásról, sőt gyakran a meglévő csatornát feltöltötték, az átereszeket megszüntették. A városi csapadékcsatornák rendbetétele csak több év alatt oldható meg és több százmillió forintos költséget jelent, és soha sem szabad megfeledkezni a folyamatos karbantartásról! Városunk Képviselő-testülete 2010-ben emelt összeget, 35 millió Ft-ot szavazott meg a csapadék- és belvízrendszer karbantartására, fejlesztésére. Ezen túlmenően pedig - munkatársainkon kívül - az elmúlt évben 16 fő közmunkás is dolgozott ezen a területen. Természetesen a hivatkozott rendelet értelmében, kérjük továbbra is a lakosságot a rendkívül elhanyagolt csapadékcsatornák, és átereszek helyreállítására.

 

 

Vonatkozó jogszabályok

 1. A Kormány 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelete a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
 2. 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 3. 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 4. 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
 5. 1991. évi XLV. törvény a mérésügyről
 6. 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról
 7. 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról
 8. 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról
 9. 1997. évi CLV. törvény a Felhasználóvédelemről
 10. 2000. évi C. törvény a számvitelről
 11. 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről
 12. 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról
 13. 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről
 14. 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről
 15. 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről
 16. 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól
 17. 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet a számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról
 18. 21/2002. (IV. 25.) KöViM rendelet a víziközművek üzemeltetéséről
 19. 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól
 20. 27/2005. (XII.6.) KvVM rendelet a használt- és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról
 21. 1/1995.(I.31.) KHVM rendelet 3. sz. melléklete


Helyi rendeletek

 

 

Akadálymentes verzió bekapcsolása

HIBABEJELENTÉS:

06-66/362-377

 

INGYENESEN HÍVHATÓ MÉRŐÁLLÁS BEJELENTŐ VONAL:
06-80/922-035

 

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

 

Hulladéknaptár

 

 

 

Üzletszabályzat

 

rss

© 2014 Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.        Általános információk        Email küldés        Mérőállás bejelentés        Igazolások kérése       Letölthető nyomtatványok

EXP

Az Uniós törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal ún. "cookie"-kat vagy "sütiket" használ.
A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az "Engedélyezem" feliratú gombra kattint, azzal elfogadja a sütik használatát.

Engedélyezem